Obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.VULPI.SK

Vulpi s. r. o.
Rínok 81/32
Lokca 02951
Slovensko
IČO: 54044171
DIČ: 2121554391
IČ DPH: SK2121554391

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 77940/L

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi Vulpi s. r. o. a jej obchodnými partnermi. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria reklamačný poriadok, podmienky ochrany osobných údajov, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru.

1) O REGISTRÁCII V ESHOPE WWW.VULPI.SK

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že registračné údaje slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v e-shope www.vulpi.sk a nebudú poskytnuté tretím stranám ani inak zneužité. 

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho s týmto návrhom (potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a podmienok ochrany osobných údajov. Na tieto obchodné podmienky, reklamačný poriadok a podmienky ochrany osobných údajov je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Po uzatvorení kúpnej zmluvy je povinnosť predávajúceho dodať tovar podľa zmluvy na dohodnuté miesto a za dohodnutých podmienok a povinnosť kupujúceho je za neho zaplatiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru,
 • tovar na sklade bol poškodený alebo inak znehodnotený, preto nemôže byť zákazníkovi zaslaný,
 • v objednávke nefigurovalo meno a priezvisko zákazníka,
 • e-mailová adresa zákazníka je nefunkčná, resp. neprijíma e-maily
 • cena tovaru bola neprimerane nízka z dôvodu technickej chyby,
 • predávajúci neprijíma objednávky (o čom informuje zákazníkov na webstránke) v dôsledku dovolenky, pozastavenia činnosti alebo nečinnosti z iného dôvodu.
 • V prípade, že tieto situácie nastanú, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Dodacia lehota sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola predávajúcemu doručená záväzná objednávka kupujúceho. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. V detaile každého výrobku a v potvrdení objednávky je  uvedená predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie je. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo nie je na sklade dodávateľa, predávajúci bezodkladne kupujúceho informuje o ďalšom termíne dodania. Tovar skladom je odosielaný do štyroch pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni prijatia objednávky (v prípade platby bankovým prevodom od prijatia platby na účet predávajúceho).   Maximálne skladové množstvo tovaru je uvedené pri dostupnosti tovaru. V prípade objednania väčšieho množstva tovaru, ako je uvedená skladová dostupnosť, môže byť dodacia lehota predĺžená. O tejto skutočnosti je zákazník informovaný.

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky na žiadosť zákazníka je prijímané výhradne e-mailom zaslaným na adresu info@vulpi.sk. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno, e-mail, telefónne číslo a číslo objednávky. 

Zrušenie objednávky alebo jej časti je vhodné ešte pred expedíciou (o tejto skutočnosti je vždy informovaný automaticky zaslaným emailom). 

Neprebratím objednávky kupujúcim nezaniká kúpno-predajný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim ani práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho. Pri vrátení neprebranej objednávky na adresu predávajúceho, predávajúci informuje kupujúceho o tejto skutočnosti a navrhne ďalší postup vybavenie objednávky. Ak kupujúci s postupom nesúhlasí alebo na výzvu do 3 pracovných dní nereaguje, predávajúci je oprávnený objednávku stornovať. 

Daňovým dokladom k spracovanej, potvrdenej, expedovanej a uhradenej objednávke je faktúra. Faktúra je v zasielaná v elektronickej podobe vo formáte PDF v momente expedície tovaru zákazníkovi na e-mail uvedený kupujúcim v objednávke. Súhlasom s obchodnými podmienkami pri nákupe, kupujúci súhlasí so zaslaním faktúry v elektronickej podobe. Za správnosť uvedeného kontaktného e-mailu v objednávke zodpovedá kupujúci. 

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať:

 • duplicitné objednávky
 • objednávky, ktoré neboli uhradené a na výzvu o zaplatenie zákazník nereagoval (pri voľbe platobnými prostriedkami vopred)
 • zjavne podvodné objednávky
 • objednávky s doručením na neexistujúce/nekompletné adresy

3) DRUHY DOPRAVY VEREJNÝMI PREPRAVCAMI:

TOVAR DORUČOVANÝ SLOVENSKOU POŠTOU A DPD

Tovar je doručovaný zvyčajne kuriérom DPD, výnimočne Poštovým kuriérom Slovenskej pošty.
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,3 Eur pri zaslaní tovaru kuriérom DPD (štandardné doručenie do 2 pracovných dní).

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky, v prípade zjavne poškodeného balíka, je možná spísaním reklamačného formuláru s doručovateľom. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť. Pri zjavnom poškodení balenia tovaru, tovar nikdy nepreberajte. 

Predávajúci zodpovedá len za tie vady, ktoré mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody z predávajúceho na kupujúceho, t.j. prebratím tovaru kupujúcim od prepravcu.

TOVAR DORUČOVANÝ PROSTREDNÍCTVOM PACKETA

Pri zvolení doručenia tovaru prostredníctvom Zásielkovne/Packety, je možné vybrať pobočku Zásielkovne/Packety kde bude tovar doručený. Tovar si môžete prevziať v otváracích hodinách danej pobočky. Tovar zaslaný do elektronických výdajných boxov (Z-Boxov) je možné odobrať 24 hodín denne podľa postupu stanoveným prepravcom. Tovar nebude doručený na vašu adresu. Pri prevzatí tovaru je potrebné heslo, ktoré obdržíte formou sms správy prípadne e-mailom. Cena za doručenie prostredníctvom Zásielkovne/Packety je 2,5 Eur, ak nie je uvedené inak. 
Reklamácia zásielky, v prípade zjavne poškodeného balíka, je možná spísaním reklamačného formuláru na výdajnom mieste. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť. Pri zjavnom poškodení balenia tovaru, tovar nikdy nepreberajte. 

O odoslaní zásielky je zákazník informovaný e-mailom. V prípade odosielania tovaru iným ako uvedeným prepravcom, zostáva cena a podmienky doručovania nezmenené.

4) ZÁRUKA

Daňový doklad k objednanému tovaru je zasielaný v elektronickej forme na email kupujúceho v deň expedície tovaru. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi spravidla 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba pre kupujúcich pri nákupe na IČO je 12 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Ako záručný list slúži faktúra zasielaná zákazníkovi v elektronickej podobe. Súhlasom s obchodnými podmienkami kupujúci súhlasí so zaslaním faktúry v elektronickej podobe.

5) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

6) PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru, v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy má spotrebiteľ, zákazník, ktorý tovar nadobudol nákupom od predajcu. Prechodom, následným odpredajom alebo darovaním tovaru, neprechádza toto právo na nového majiteľa tovaru.

V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla bankového účtu pre vrátenie peňazí. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty 14 dní od dňa nasledujúcom po dni prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné kompletne vyplniť formulár Vulpi.sk - odstúpenie od zmluvy a zaslať ho v listinnej podobe spolu s vráteným tovarom a faktúrou alebo e-mailom na adresu info@vulpi.sk. Tovar je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy zaslať späť predávajúcemu. Najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi platby, za tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy. 

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽ NEMÁ, V PRÍPADE ZMLÚV:

 • na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, tovaru vyhotovenom na zákazku podľa špecifických požiadaviek kupujúceho,
 • hygienický tovar, ak bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal (plomba obalu) bol po dodaní porušený (tovar prichádzajúci do kontaktu s ľudským telom, napr. odsávačky hlienov, cumlíky, hryzátka, zubné kefky, spodné prádlo a podobne).

Zákonné ustanovenie odstúpenia od zmluvy nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), bude od spotrebiteľa požadovaná peňažná náhrada ako protihodnota toho, čo už nebolo vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a požadovať svoj nárok za poškodenie tovaru. Spotrebiteľ sa v súlade s týmito obchodnými podmienkami zaväzuje uhradiť sumu, ktorá zodpovedá sume vynaloženej na znovu uvedenie poškodeného, znehodnoteného či spotrebovaného tovaru do pôvodného stavu.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy u výrobkov výrobcu TrueLife (videopestúnky) je potrebné zaslať výrobok v originálnom nepoškodenom balení kvôli identifikačnému kódu výrobku, ktorý je na tomto balení a kvôli povahe výrobku, ktorý si vyžaduje zvýšenú opatrnosť pri preprave.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU A ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY:

 • kompletne vyplňte formulár pre odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe,
 • tovar, ktorý budete zasielať späť starostlivo zabaľte a spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy a faktúrou v listinnej podobe zašlite na adresu nižšie, 
 • odporúčame tovar poslať doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní a prebratí tovaru,
 • adresa pre vrátenie tovaru: Vulpi, s. r. o., Rínok 81/32, 02951 Lokca, 0907 649 471.

AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ A POSLAŤ?

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe (ak bol doručený v listinnej podobe) a vyplnený a podpísaný formulár odstúpenia od zmluvy. Vždy, prosím, použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Kúpna cena vám bude vrátená na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) v zákonnej lehote 14 dní.

7) DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva v tom prípade bezo zmeny. Dodacia lehota sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola predávajúcemu doručená záväzná objednávka kupujúceho. Všetky zásielky sú sledované až do ich doručenia, so snahou predchádzať problémom vznikajúcim pri doručovaní.

Dodacia lehota sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola predávajúcemu doručená záväzná objednávka kupujúceho. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. O prijatí objednávky je zákazník automaticky informovaný e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie je. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo nie je na sklade dodávateľa, predávajúci bezodkladne kupujúceho informuje o ďalšom termíne dodania. Tovar skladom je odosielaný do piatich pracovných dní od prijatia objednávky (dodacia doba sa počíta od nasledujúceho pracovného dňa od prijatia objednávky). 

Zákazník je povinný skontrolovať bezchybnosť doručeného tovaru a kompletnosť objednávky bezprostredne a bez zbytočného odkladu. Reklamácia tovaru poškodeného v preprave alebo nekompletnej objednávky je možná do 72 hodín od prebratia tovaru.

8) SPÔSOBY ÚHRADY KÚPNEJ CENY

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy v procese objednávky. 

Platba vopred bankovým prevodom - pri výbere tejto možnosti obdržíte informačný e-mail s údajmi (číslo účtu, variabilný symbol) potrebnými pre platbu bankovým prevodom. Tovar bude expedovaný po obdržaní platby na bankový účet. Splatnosť objednávky bankovým prevodom je do 5 pracovných dní od objednávky. V prípade neuhradenie objednávky do uvedeného termínu, bude objednávka stornovaná. 

Platba vopred online bankovou kartou - tovar zaplatíte rýchlo použitím Vašej kreditnej alebo debetnej bankovej karty.

Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. Poplatok za platbu dobierkou je vo výške 1,5 Euro.

Objednávky s hodnotou nad 99 Eur sú expedované s bezplatným poštovným (prostredníctvom DPD aj Zásielkovne/Packety). V prípade zníženia hodnoty objednávky pod uvedenú hodnotu 99 Eur (zrušenie časti objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy časti objednávky) nevzniká právo na bezplatné dodanie tovaru a je fakturované štandardné poštovné podľa spôsobu dodania. 

9) REKLAMÁCIE A REKLAMAČNÝ PORIADOK

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, prípadne stratí časť svojich funkčných vlastností, postupujte podľa tohto reklamačného poriadku.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Vadu na výrobku je kupujúci povinný oznámiť predajcovi ihneď ako sa vada objaví. Reklamovaný a poškodený tovar nie je možné naďalej používať. Pre zachovanie záruky nie je prijateľné vady výrobku samovoľne opravovať a zasahovať do vadného výrobku.

Kupujúci je povinný zásielku skontrolovať pri jej prevzatí. V prípade poškodenia zásielky pri preprave je povinný reklamovať poškodenie tovaru u kuriéra. Pre reklamáciu u Slovenskej pošty je potrebný pôvodný obal, v ktorom bol tovar doručený. Podľa obchodných podmienok Slovenskej pošty, reklamáciu poškodenia pri preprave môže podať iba adresát zásielky. V prípade reklamácie u kuriéra DPD je potrebné priamo pri prevzatí spísať škodový protokol s kuriérom alebo postupovať podľa informácie kuriéra. Predávajúci zodpovedá len za tie vady, ktoré mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody z predávajúceho na kupujúceho, t.j. prebratím tovaru kupujúcim od prepravcu.

Prevzatím zásielky bez výhrad spotrebiteľ prehlasuje, že prevzal nepoškodené balenie tovaru s neporušenými ochrannými plombami alebo originálnou lepiacou páskou. Akékoľvek poškodenia, ktoré vzniknú na balení po prevzatí tovaru sú zodpovednosťou spotrebiteľa. Spotrebiteľ je ďalej povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený alebo nekompletný.

Záručná doba je pre spotrebiteľov 24 mesiacov, pričom sa vzťahuje na vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim (v zmysle Občianskeho zákonníka, § 619 a nasl.). Záručná lehota 12 mesiacov sa poskytuje na tovar, ktorý je predmetom ďalšieho predaja (použitý tovar) a kupujúcim, ktorí sú právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia s platným IČO. Záruku na tovar a právo tovar reklamovať má, zákazník, ktorý tovar nadobudol nákupom od predajcu. Prechodom vlastníckeho práva, následným odpredajom alebo darovaním tovaru, neprechádza toto právo na nového majiteľa tovaru.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru po prevzatí kupujúcim, ďalej na opotrebenie a vady vzniknuté v dôsledku neodbornej manipulácie, alebo použitie tovaru na iné účely, ako bol pôvodne určený.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd spôsobenými neodborným používaním, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími vplyvmi a chybnou manipuláciou. 

Pri reklamácii vadného tovaru je potrebné predložiť doklad nákupu tovaru (faktúra, pokladničný doklad) a ďalšie doklady, ak boli pri kúpe tovaru vystavené. 

Po predložení chybného tovaru a dokladov bude zahájené reklamačné konanie, s výsledkom ktorého bude kupujúci písomne oboznámený najneskôr do 30-tich kalendárnych dní od zahájenia reklamačného konania.

Odlišné vyhotovenie tovaru oproti vyobrazeniu v e-shope (v dôsledku inovácie, alebo zmeny výrobcu) pri zachovaní rovnakej funkčnosti a použiteľnosti dodaného tovaru nie je dôvodom na reklamáciu. 

Záležitosti, ktoré nie sú upravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, resp. ustanoveniami kúpnej zmluvy, ak bola pri kúpe spísaná.

Reklamačné konanie je zahájené po doručení reklamovaného tovaru na adresu predávajúceho spolu s faktúrou a kompletne vyplneným reklamačným protokolom, kde je popísaná vada výrobku. Pri absencii doručenia tovaru, reklamačného tovaru alebo faktúry reklamačné konanie nemusí byť zahájené.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení vady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom vady, prípadne označeným miestom vady. Je potrebné priložiť aj vyplnený formulár Vulpi.sk - reklamačný protokol v listinnej forme. 

Pre reklamácia výrobkov výrobcu TrueLife (videopestúnky) je potrebné zaslať výrobok v originálnom nepoškodenom balení kvôli identifikačnému kódu výrobku, ktorý je na tomto balení a kvôli povahe výrobku, ktorý si vyžaduje zvýšenú opatrnosť pri preprave. Bez pôvodného obalu (resp. identifikačného kódu výrobku) môžu byť reklamácie zamietnuté. 

AKO POSTUPOVAŤ

V prípade reklamácie je potrebné reklamovaný tovar zaslať na adresu: Vulpi, s. r. o., Rínok 81/32, 02951 Lokca, 0907 649 471. 

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju kupujúci prevzal pri doručení tovaru. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe. Kupujúci je povinný použiť baliaci papier alebo kartón, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Zasielanie tovaru na dobierku nie je akceptované. Takéto zásielky nebudú prebrané. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom obdrží, predovšetkým záručný list. K reklamáciu tovaru je potrebné dodať aj doklad o kúpe - faktúra. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený (v stave, v akom bol prebraný pri doručení). O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaní e-mailom, prípadne SMS v zákonnej lehote pre vybavenie reklamácie najneskôr do 30 dní. Rovnako ako pri dodaní objednávky bude kupujúci informovaný o expedícii balíka a termíne doručenia. 

10) ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@vulpi.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (nie právnická osoba nakupujúca cez e-shop). Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR (takéto žiadosti sú automaticky zamietnuté). Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

Formulár na začatie alternatívneho riešenia sporov je k dispozícii na stránke SOI. 

11) VZHĽAD A VYHOTOVENIE PRODUKTOV

Vizuálne prevedenie dodaného tovaru mierne odlišné od vzhľadu produktov na e-shope. Môže ísť o mierne farebné odlišnosti v závislosti nastavenia farieb monitora a displejov a teploty svetla pri fotografovaní produktov. Pre lepšiu ilustráciu rozmerných tovarov (postieľky, matrace, ohrádky) sú pre prezentáciu tovaru použité profesionálne 3D vizualizácie, ktoré nemusia znázorňovať malé detaily tovaru, kresbu dreva a podobne. 

Textilný tovar je zvyčajne strojovo šitý, preto môže dôjsť k miernemu posunutiu vzoru. Vzor sa teda nemusí nachádzať na rovnakom mieste ako na fotografii/vizualizácii produktu.

Tovar označený štítkom 360° FOTO je fotografovaný profesionálnym fotografom v našom fotoateliéri. Jeho vzhľad je rovnaký ako vzhľad tovaru, ktorý dostanete (mimo informácie o vzoroch uvedených v predchádzajúcom odstavci).

Uvedené rozmery produktov sú informačné. Reálne rozmery produktov môžu byť odlišné +-4%, u matracov odlišná výška +-2 cm. 

Uvedené odlišnosti znázornených produktov a reálnych produktov sa nepovažujú za dôvod rozporu s kúpnou zmluvou.

12) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je zabezpečovaná v súlade s platnými zákonnými normami. Politika ochrany osobných údajov je spracovaná v samostatnej časti Podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.

13) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Obsahová časť (texty, fotografie, grafické časti) internetového obchodu www.vulpi.sk je duševným vlastníctvom predávajúceho. Kupujúci si môže zaznamenať ľubovoľnú stránku verejne prístupnej časti internetového obchodu pre svoju potrebu najmä za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie, kopírovanie, alebo publikovanie obsahovej časti internetového obchodu je možné iba na základe písomného predávajúceho (viď zákon č.618/2003 Z.z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov).

ZODPOVEDNÁ OSOBA A KONTAKT

Ing. Juraj Kuboš, PhD., kontateľ Vulpi s.r.o.,  +421 907 649 471, info@vulpi.sk

Obchodné podmienky sú platné od 3. augusta 2023 do odvolania. 
V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Lišiak Vulpi ďakuje za pozorné čítanie - VUF, VUF